Sbor ?eskobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

Slovo poslání z bohoslužeb 20. srpna:

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je t?eba, a tak poslucha?ům p?ineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pe?eť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hn?v, k?ik, utrhání a s tím i každá špatnost; bu?te k sob? navzájem laskaví, milosrdní, odpoušt?jte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,29?32)
  • Bohoslužby 25 kv?tna vedl bratr fará? Aleš Wrana. Elektronická verze kázání na text Mt 15,10?20 je k dispozici v textové podob? i jako zvuková nahrávka. (formát MP3)
  • Každé další pravidelné ned?lní bohoslužby se konají vždy v 9.30

Upozornění:

  • Pozvánka na DOROST:
    Pozvánka na DOROST: Všechny d?ti od 5 do 13 let zveme na každotýdenní setkání s ú?astníky ?Malého tábora? a s dalšími d?tmi v tomto v?ku. DOROST v kostele ?CE Braník každý pátek od 15.30 do 17.30 hodin. Mod?anská 1821/118, Praha 4 (zastávka P?ístavišt?. Dorost po?ádá i víkendové výpravy a další zážitkové akce. Kontakt: Kiki ? 776 883 087; Adélka ? 605 375 764

Kindly Select Section 3 Category from Customizer link under Add page Sections

Kindly Select Section 4 Category from Customizer link under Add page Sections