Sbor ?eskobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

Sborový program


Kalendá? najdete na konci této stránky.

Pravidelný program ? aktivity zde v kostele:

ned?le 9.30?10.30 bohoslužby a Ned?lní škola
po bohoslužbách jste zváni do kavárny bratra Václava (káva, ?aj, brambůrky, buchty?? a hlavn? neformální spole?enství)
1. ned?le v m?síci: rodinné bohoslužby
3. ned?le v m?síci: vysluhování Ve?e?e Pán?
od 14.00 bohoslužby Pražské spole?enství Kristovo
Pond?lí 18.30?21.30 schůze staršovstva (?ešení technických problémů okolo života sboru; 2. pond?lí v m?síci)
?terý 7.30?8.00 modlitební setkání (chvály, modlitby za sbor, za osobní i spole?enské problémy)
8.08?8.38 spole?né ?tení knihy: Kate?ina Lachmanová ? ?Síla p?ímluvné modlitby?
19.00?21.00 ?K?esťanština? (setkání všech, kte?í hledají základní orientaci v základních k?esťanských pojmech, Bibli, v?rouce apod.) (1., 3., a 5. úterý v m?síci)
19.00?21.00 ?PoMlaSG? (setkání postmládežnické st?ední generace)
(2. a 4. úterý v m?síci)
St?eda od 17.00 práce na zahrad?
18.00?19.30 biblická hodina (biblické vzd?lávání pro všechny generace)
?tvrtek 18.30?20.30 mládež (setkání mladých lidí ve v?ku ca. od 15 let s biblickým programem, modlitbami a zp?vem)
Pátek 15.30?17.00 dorost
23.00?3.00 No?ní modlitební stráž ?Ambasáda Boží? (ruskojazy?n?)

Máte-li zájem, můžete se zapojit i do dalších aktivit sboru:

Máte-li jakýkoli dotaz, nebojte se zeptat e-mailem, telefonicky nebo v ú?edních hodinách fará?e zde v kostele (v úterý 14.00?17.00 ?i jindy dle osobní dohody s fará?em, nap?. ve st?edu po biblické hodin?, v ned?li po bohoslužbách?? (nejlépe po p?edchozí telefonické domluv?, protože fará? může být i v t?chto hodinách vázán povinnostmi mimo sborovou kancelá?). Všechny pot?ebné kontakty naleznete na kontaktní stránce.


Kindly Select Section 4 Category from Customizer link under Add page Sections